Standerlink_logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienstverlening Stander Link B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande definities gebruikt:
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer die Diensten afneemt van Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer: Stander Link B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70525501.
 • Diensten: de diensten of werkzaamheden die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd.
 • Opdrachtnemer: Stander Link B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70525501.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Opdrachtnemer en op alle werkzaamheden, opdrachten en Overeenkomsten die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen respectievelijk tot stand zijn gekomen. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Iedere door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte is vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Een uitgebrachte offerte kan door Opdrachtnemer te allen tijde worden herroepen, ook als in de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
 3. Prijzen en tarieven in offertes zijn exclusief BTW en andere eventuele heffingen van overheidswege.
 4. Als de aanvaarding door Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer er niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave in een offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs of het opgegeven tarief.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt in ieder geval tot stand op het moment waarop:
 1. Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of
 2. Opdrachtnemer het verzoek of de opdracht van Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of
 3. Opdrachtnemer met medeweten van Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Diensten.

Artikel 5 Uitvoering van de Diensten

 1. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn. Als Opdrachtgever door Opdrachtnemer benodigde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar stelt en de uitvoering van de Diensten hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende kosten en een eventuele extra vergoeding voor de Diensten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer voert de Diensten naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Indien voor de voltooiing van de Diensten een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn, moet Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen, waarbij aan Opdrachtnemer een redelijke termijn wordt gegund om de Diensten alsnog te voltooien.
 4. Voor zover dat voor een goede uitvoering van de Diensten nodig is, heeft Opdrachtnemer het recht de Diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 5. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 6. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en bescheiden, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens of bescheiden hem bekend hoorden te zijn.
 8. Als is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Wijziging Overeenkomst, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed, als de omvang van de Diensten tijdens de uitvoering daarvan wordt gewijzigd. Wanneer op verzoek of ten gevolge van handelen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Diensten, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor de wijziging van de Overeenkomst ook bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. In afwijking van lid 1 brengt Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractduur, uitvoeringstermijn

 1. Een Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden schriftelijk worden opgezegd. Tussentijdse opzegging of beëindiging van een Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen mogelijk indien dit expliciet in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde Diensten een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen, waarbij een redelijke termijn zal worden gegund om de werkzaamheden alsnog te voltooien.
 3. De Overeenkomst kan door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, schriftelijk worden ontbonden, indien Opdrachtgever een of meer bepalingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld aan Opdrachtgever om alsnog na te komen.
 4. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade ontstaat en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  1. Opdrachtgever staakt, ontbindt of liquideert zijn bedrijf geheel of voor een belangrijk deel;
  2. Opdrachtgever wordt in staat van faillissement verklaard;
  3. Opdrachtgever verzoekt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling.

Artikel 8 Tarieven en facturering

 1. De vergoeding voor de Diensten kan bestaan uit een vast tarief, een uurtarief en/of een abonnementsprijs. Alle tarieven en bedragen zijn exclusief BTW en andere eventuele heffingen van overheidswege.
 2. Als Opdrachtnemer met Opdrachtgever een uurtarief voor de Diensten is overeengekomen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs of het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een kostenstijging (zoals bijvoorbeeld van de prijs van elektriciteit of arbeidskosten) of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen met de Dienstenprijsindex (DPI), gepubliceerd door het CBS.
 4. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt, geschiedt de facturering van de Diensten in twee termijnen van ieder 50 % van het verschuldigde tarief. De eerste termijn wordt voor aanvang van de Diensten gefactureerd en de tweede termijn na uitvoering van de Diensten. De facturering van een abonnement geschiedt vooraf, per abonnementsperiode van een maand of een kalenderjaar.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van facturen van Opdrachtnemer moet binnen drie weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na de vervaldatum van de factuur is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke handelsrente over de factuur aan Opdrachtgever door te berekenen. Alle kosten die gepaard gaan met buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van opeisbare facturen zijn voor rekening van Opdrachtgever. Onverminderd het voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht de Diensten op te schorten totdat de openstaande factu(u)r(en) alsnog is/zijn voldaan.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de Diensten binnen twee weken nadat een gebrek in de uitvoering van de Diensten is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten zijn, schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht Opdrachtnemer (het desbetreffende gedeelte van) de Diensten alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken en deugdelijk onderbouwen.
 3. Als het alsnog verrichten van (het desbetreffende gedeelte van) de Diensten niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte niet tijdige, onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden en informatie.
 3. Opdrachtnemer is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en verlies van klanten of gegevens of bescheiden.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het door Opdrachtnemer van Opdrachtgever, voor de Diensten waaruit de schade is ontstaan, ontvangen declaratiebedrag en, in geval van langer lopende Diensten, tot maximaal het door Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangen declaratiebedrag over een periode van zes maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.
 5. Elk recht op schadevergoeding vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende onderschikten.

Artikel 12 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst indien de tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een omstandigheid die overmacht oplevert.
 2. Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen -: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, overmacht van door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Diensten ingeschakelde derden of leveranciers, staking, bedrijfsbezetting, in- of uitvoerverboden, oorlog, terrorisme, cybercrime, storingen of onderbrekingen van elektriciteit of van internet-, computer- of telecommunicatiefaciliteiten, ICT-problemen, bedrijfsstoringen, zoals brand of het verloren gaan van gegevens, overheidsmaatregelen die uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijken of duurder maken, een epidemie of pandemie en ziekte of overlijden van personeel.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Duurt de situatie van overmacht langer dan drie maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds door Opdrachtnemer is gepresteerd, zal door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht en binnen de van toepassing zijn betalingstermijn aan Opdrachtnemer worden voldaan.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij in het kader van de Overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan (een) - door de wet of de rechter aangewezen - derde(n) verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een verschoningsrecht, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door of namens Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Diensten opgestelde ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en andere (ontwerp)producten berusten en blijven berusten bij Opdrachtnemer. De totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Diensten zal geen invloed hebben op de intellectuele eigendomsrechten van een partij en houdt geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de andere partij noch worden aan een partij gebruiksrechten (licenties) verleend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter binnen het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 17 Deponering en wijzigingen

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Opdrachtnemer staat ingeschreven, onder nummer 70525501. Tevens staan de algemene voorwaarden op de website van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatst gedeponeerde respectievelijk gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam, is altijd de geldende versie.
Standerlink BV
Grote Voort 5, 8041 AM Zwolle
06 38 60 25 25
06 19 50 56 67
KvK 70525501, BTW NL 858358670B01
Standerlink_logo
© Standerlink 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram